Reset Password

Všeobecné obchodné podmienky – autokemping.sk

27. januára 2020 by Andrej

1.  Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ( „VOP„) spoločnosti Calculon, s.r.o., IČO 47368799, so sídlom Lošonec 191, 91904 Lošonec, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 32459/T („prenajímateľ„) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi prenajímateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou („nájomca„) vyplývajúce zo zmluvy o nájme vozidla a prípadne ďalších zmlúv súvisiacich s nájmom vozidla a iného majetku prenajímateľa („nájomná zmluva„).

2.  Objednávka vozidla

 1. Nájomca objednáva vozidlo prostredníctvom formulára na internetovej stránke prenajímateľa autokemping.sk („internetové stránky„), emailom, alebo telefonicky. Nájomca sa zaväzuje uvádzať vždy pravdivé, úplné a platné údaje o svojej totožnosti, najmä meno a priezvisko, adresu svojho trvalého bydliska, prípadne sídla právnickej osoby, telefonický a e-mailový kontakt, popr. ďalšie náležitosti požadované prenajímateľom.
 2. Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká potvrdením objednávky, ktoré prenajímateľ zasiela nájomcovi elektronickou poštou spolu s písomným znením nájomnej zmluvy na emailovú adresu nájomcu uvedenú v objednávke.
 3. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi rezervačný poplatok vo výške 30% nájomného („rezervačný poplatok„) najneskôr do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky podľa čl. 2.1 týchto VOP. Prenajímateľ má až do úhrady rezervačného poplatku právo prijímať na vozidlo objednávky ďalších záujemcov.
 4. Nájomca je povinný podpísať a odoslať späť prenajímateľovi písomné znenie nájomnej zmluvy, ktoré zodpovedá týmto VOP, a to najneskôr do 4 pracovných dní od doručenia prijatia objednávky podľa čl. 2.2. týchto VOP nájomcovi, a to na adresu Calculon, s.r.o., Lošonec 191, 919 04 Lošonec. Nájomca výslovne súhlasí s použitím internetu ako prostriedku komunikácie na diaľku pri uzatváraní nájomnej zmluvy. Nájomca výslovne súhlasí s hradením všetkých nákladov, ktoré mu v súvislosti s uzatváraním nájomnej zmluvy vzniknú, najmä teda s nákladmi za použitie internetu a poštovným.
 5. Ak je nájomcom právnická osoba, je člen štatutárneho orgánu nájomcu povinný podpísať za túto právnickú osobu ručiteľské vyhlásenie, ktorým sa zaviaže splniť všetky záväzky z uzatvorenej nájomnej zmluvy, ak ich nesplní nájomca – právnická osoba, inak si vyhradzuje prenajímateľ právo odmietnuť uzavrieť s nájomcom – právnickou osobou nájomnú zmluvu.
 6. Minimálna doba nájmu vozidla sú 3 noci. Minimálna doba nájmu pre jednotlivé obdobia je vždy uvedená v cenníku príslušného predmetu nájmu.

3.  Nájomné a platobné podmienky

 1. Nájomné za vozidlo a doplnkové vybavenie je stanovené v cenníku prenajímateľa uverejneného na internetových stránkach ako:
  1. sadzba v Eurách vrátane DPH za každú jednu noc trvania nájomnej zmluvy odo dňa prevzatia predmetu nájmu až do jeho vrátenia;
  2. v prípade niektorého doplnkového vybavenia paušálna cena výpožičky.
 2. Nájomné zahŕňa:
  1. poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidla v poistovni Kooperativa v prípade vozidla PLA H440;
  2. havarijné poistenie vozidla v poistovni Generali v prípade vozidla PLA H440. V prípade poistnej udalosti činí spoluúčasť nájomcu 10% (minimálne 330 Eur) zo sumy, ktorá predstavuje náklady vzniknuté poistnou udalosťou. Spoluúčasť bude v prípade poistnej udalosti odpočítaná nájomcovi z kaucie. Nájomca však nesie zodpovednosť za škody, ktoré nebudú hradené havarijným poistením, v prípade vlastného zavinenia vzniku poistnej udalosti;
  3. pravidelný servis a údržbu vozidla prenajímateľom pred jeho prevzatím nájomcom;
  4. technickú podporu na telefónnom čísle +421 910 338 847;
  5. diaľničnú známku platnú na území Slovenskej republiky a Rakúska;
  6. bežné opotrebovanie vozidla.
 1. Nájomné nezahŕňa a nájomca je sám povinný znášať najmä tieto náklady:
 1. doplňovanie kvalitného paliva Diesel bez biozložky;
 2. opravy a výmeny pneumatík a ďalšieho príslušenstva vozidla počas trvania nájmu;
 3. opravy auta v dôsledku použitia nekvalitných pohonných hmôt;
 4. mýto, cestné a iné poplatky, vrátane pokút od policajných a im podobných orgánov ktoréhokoľvek štátu;
 5. nadmerné opotrebovanie vozidla;
 6. spoluúčasť;
 7. všetky ďalšie náklady spojené s prevádzkou vozidla, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.
 1. Ak prekročí priemer kilometrov najazdených nájomcom po dobu trvania nájomnej zmluvy 350 km na noc, je nájomca povinný hradiť 0,2 eur za každý naviac najazdený kilometer („nadlimitný poplatok„). Ak je nájomná zmluva uzavretá na dobu dlhšiu ako 10 dní, prenajímateľ nadlimitný poplatok neúčtuje.
 2. Nájomca je ďalej povinný zložiť k rukám prenajímateľa kauciu vo výške 1.000 Eur („kaucia„) (prenajímateľia z iných krajín EU ako Slovensko vo výške 1.500 Eur). Prenajímateľ vráti kauciu nájomcovi v termíne uvedenom v čl. 7.5 týchto VOP, pričom je oprávnený kauciu ponížiť o jeho pohľadávky voči nájomcovi vyplývajúce z nájomnej zmluvy, najmä, nie však výlučne, o úhradu ​​spoluúčasti, úhradu nadlimitného poplatku, úhradu zmluvných pokút, úhradu storno poplatkov, úhradu nákladov vzniknutých pri opravách poškodení vozidla či úhradu nákladov súvisiacich s jeho čistením, úhradu poškodeného či zničeného doplnkového vybavenia a pod.
 3. Kauciu uhradí nájomca prenajímateľovi najneskôr 5 dní pred dňom prevzatia predmetu nájmu. V prípade, že k rezervácii predmetu nájmu dôjde menej ako 5 dní pred dňom jeho prevzatia, uhradí nájomca prenajímateľovi kauciu najneskôr 1 pracovný deň pred prevzatím predmetu nájmu.
 4. Nájomné bude nájomcom prenajímateľovi uhradené v dvoch častiach. Najneskôr do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky podľa čl. 2.1. týchto VOP uhradí nájomca prenajímateľovi rezervačný poplatok vo výške 30% nájomného na základe zálohovej faktúry vystavenej nájomcom. Zostávajúcu druhú časť nájomného uhradí nájomca najneskôr 30 dní pred dňom prevzatia predmetu nájmu. V prípade, že k rezervácii vozidla dôjde menej ako 30 dní pred dňom jeho prevzatia, uhradí nájomca nájomné v plnej výške do 4 pracovných dní od odoslania objednávky podľa čl. 2.1. týchto VOP, najneskôr však 1 pracovný deň pred prevzatím vozidla.
 5. Nájomné, kauciu aj prípadné ďalšie platby súvisiace s nájomnou zmluvou nájomca uhradí bezhotovostným prevodom na základe zálohovej faktúry vystavenej nájomcom
 6. Ak nájomca neuhradí akúkoľvek z vyššie uvedených súm v riadnom termíne alebo neodošle včas prenajímateľovi podpísané písomné znenia nájomnej zmluvy, má prenajímateľ právo od nájomnej zmluvy odstúpiť. Uplatnenie práva na odstúpenie zo strany prenajímateľa nezbavuje nájomcu povinnosti platiť storno poplatok podľa čl. 3.10 týchto VOP.
 7. V prípade odstúpenia prenajímateľa od zmluvy z dôvodu uvedeného v čl. 3.9 týchto VOP a v prípade iného zániku nájomnej zmluvy z dôvodov na strane nájomcu, je nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť nasledovné storno poplatky:
  1. pokiaľ k zániku nájomnej zmluvy dôjde 30 a viac dní pred dňom prevzatia predmetu nájmu – 30% z výšky nájomného;
  2. pokiaľ k zániku nájomnej zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu dôjde 15 a viac dní pred dňom prevzatia vozidla – 80% z nájomného;
  3. pokiaľ k zániku nájomnej zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu dôjde 14 a menej dní pred dňom prevzatia vozidla – 100% z nájomného.
 8. Pri predčasnom vrátení vozidla sa nespotrebovaná časť nájomného nevracia.

4.  Odovzdanie a prevzatie vozidla

 1. Prenajímateľ odovzdá vozidlo nájomcovi na adrese Lošonec 191, 919 04 Lošonec, po preukázaní jeho totožnosti aspoň dvoma osobnými dokladmi, z ktorých jeden musí byť vodičský preukaz preukazujúce existenciu vodičského oprávnenia nájomcu pre skupinu B po dobu dlhšiu ako 3 roky. V deň prevzatia vozidla stanovený v nájomnej zmluve je nájomca povinný predmet nájmu prevziať v mieste odovzdania v čase od 14:00 do 18:00 hod.
 2. V závislosti na rezervačnej vyťaženosti vozidla môže nájomca požiadať o vyzdvihnutie predmetu nájmu v deň predchádzajúci dňu začiatku nájmu medzi 17:00 až 20:00 hod, a to za poplatok 50 Eur. Táto možnosť bude nájomcovi prenajímateľom potvrdená 2 dni pred začiatkom nájmu.
 3. Nájomca si s prenajímateľom dohodne vopred telefonicky alebo emailom predpokladaný čas odovzdania vozidla. Nájomca berie na vedomie, že odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu trvá cca 60 až 90 min.
 4. Predmet nájmu ak sa jedná o vozidlo je nájomcovi odovzdávané čisté a s plnou nádržou pohonných hmôt a vyprázdneným chemickým WC
 5. Stav vozidla pri prevzatí nájomcom je zachytený v preberacom protokole, ktorý nájomca podpisuje v deň prevzatia vozidla a ktorý obsahuje aj poučenie nájomca o technických parametroch daného vozidla.
 6. Po dobu trvania nájmu vozidla ponúka prenajímateľ nájomcovi možnosť parkovania jedného osobného automobilu v areáli prenajímateľa zdarma. Prenajímateľ upozorňuje, že sa nejedná o stráženej parkovanie. Riziko prípadnej škody na osobnom automobile (z dôvodu poškodenia, odcudzenia, živelné pohromy a pod.) preto nesie sám nájomca a prenajímateľ za prípadné škody nezodpovedá.

5.  Prevádzka vozidla

 1. Nájomca je povinný vozidlo užívať výhradne na pozemných komunikáciách, v súlade s právnym poriadkom štátu, v ktorom sa nachádza, v súlade s návodom na obsluhu a s náležitou starostlivosťou.
 2. Vozidlo sú oprávnení riadiť výhradne držitelia vodičského oprávnenia skupiny B, ktorých nájomca uviedol v preberacom protokole pri prevzatí vozidla a ktorý vodičským preukazom disponujú najmenej po dobu 3 rokov.
 3. Vo vozidle je zakázané fajčiť. Nájomca je ďalej povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok vozidla a zodpovedá za jeho dodržiavanie osobami, ktoré vozidlo užívajú spoločne s nájomcom.
 4. Nájomca je oprávnený s vozidlom vychádzať do zahraničia v rámci Európy s výnimkou Ruskej federácie, Ukrajiny, Bieloruskej republiky a Moldavskej republiky.
 5. Nájomca nesmie ísť vozidlom do krajín, ktoré Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo za rizikové a neodporúča ich návštevu.
 6. Nájomca je povinný do vozidla dopĺňať výlučne kvalitné palivo Diesel bez biozložky.
 7. Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za škodu na veciach vnesených do vozidla.
 8. Vozidlo nesmie váhou prepravovaných osôb, obsahom nádrží a váhou prepravovanej batožiny a príslušenstva presiahnuť povolenú váhu 3500 KG.

6  Nehody a poruchy

 1. Vozidlá prenajímateľa sú havarijne poistené vrátane odcudzenia a vandalizmu. P.L.A. H440 so spoluúčasťou 10%, min. však 330 Eur a Dreamer D60 s fixnou spoluúčasťou 150eur. Súčasne majú vozidlá uzatvorené zákonné poistenie zodpovednosti za prevádzku vozidiel a asistenčnú službu.
 2. Havarijné poistenie sa nevzťahuje najmä, nie však výlučne, na nasledujúce škody: škody vzniknuté na interiéry vozidla, pokiaľ nebol poškodený vplyvom dopravnej nehody alebo násilným vniknutím, stratu vybavenia vozidla, pokiaľ k nej nedošlo násilným vniknutím, batožinu a prepravovaný náklad, poškodenie pneumatík a diskov vozidla, poškodenie markízy vzniknuté nesprávnou manipuláciou či dôsledkom vetra, škody spôsobené v dôsledku vniknutia tretej osoby do neuzamknutého vozidla, škody vzniknuté v dôsledku porušenia zákazu konzumácie alkoholických nápojov, omamných či psychotropných látok (drog) pred a za jazdy s vozidlom, odcudzenia vozidla, ak nebol riadne uzavretý a uzamknutý a spreneveru vozidla.
 3. Nájomca je povinný prenajímateľovi ihneď ohlásiť akúkoľvek škodu vzniknutú na aute, zdraví či majetku tretej osoby spôsobenú prevádzkou vozidla. Ďalej je nájomca povinný prenajímateľovi ihneď nahlásiť akúkoľvek chybu, poruchu, potrebu opravy či akúkoľvek ďalšiu skutočnosť spôsobilú narušiť užívania vozidla. Nájomca je v týchto prípadoch povinný kontaktovať nájomcu na tel. Čísle +421910338847 a postupovať podľa jeho pokynov.
 4. V prípade poistnej udalosti má nájomca možnosť kontaktovať asistenčnú službu poisťovne – telefónna linka 24 hod. Telefónne číslo na non-stop linku poisťovne je uvedené v prevádzkovom poriadku konkrétneho automobilu.
 5. Všetky škody spôsobené na vozidla tretími osobami (odcudzenie, poškodenie, vandalizmus – zistený aj nezistený páchateľ vrátane sprejerov) a v dôsledku dopravných nehôd musí byť vždy a v každom štáte šetrené príslušnou políciou a nájomca je povinný dodať prenajímateľovi písomný a čitateľný protokol tejto polície. V prípade dopravnej nehody je nájomca ďalej povinný spísať všetkých účastníkov a svedkov nehody s uvedením mena, priezviska a adresy, a zaistiť fotodokumentáciu nehody vrátane fotografie ŠPZ účastníkov nehody. Nepojazdné vozidlo nájomca zabezpečí pred ďalším poškodením alebo odcudzením. Škody, u ktorých nájomca nedoloží potvrdenie polície o spôsobenie škody treťou osobou, sa považujú za škody spôsobené nájomcom.
 6. Škody, na ktoré sa nevzťahuje havarijné poistenie, sa zaväzuje nájomcu uhradiť prenajímateľovi pri vrátení vozidla.
 7. Škody, na ktoré sa vzťahuje havarijné poistenie, hradí pri dodržaní podmienok stanovených poisťovňou poisťovňa. Spoluúčasť pri vzniku poistnej udalosti hradí nájomca. Nájomca sa teda zaväzuje uhradiť rozdiel medzi vzniknutou škodou a poisťovňou vyplateným plnením prenajímateľovi. Výška spoluúčasti bude vždy doložená prenajímateľom listom od príslušnej poisťovne.
 8. V prípade dopravnej nehody, poškodenia či odcudzenia vozidla, je nájomca povinný poskytnúť prenajímateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri riešení poistnej udalosti. Nájomca v takomto prípade nemá nárok na poskytnutie náhradného vozidla zo strany prenajímateľa alebo inú kompenzáciu nad rámec dohodnutých asistenčných služieb.
 9. Nájomca nie je oprávnený na vykonávanie akýchkoľvek opráv či úprav vozidla bez výslovného súhlasu prenajímateľa. Nájomca je povinný riadiť sa pokynmi prenajímateľa pre akékoľvek opravy vozidla. Vozidlá sú kryté zárukou výrobcu, prípadnú opravu je nutné vykonať v autorizovanom servise výrobcu a na základe predloženia servisnej knižky vyžadovať bezplatnú opravu, ak nie je s prenajímateľom dohodnuté inak. Nájomca berie na vedomie, že v prípade poruchy nemá zo strany prenajímateľa nárok na výmenu auta alebo inú kompenzáciu nad rámec dohodnutých asistenčných služieb.
 10. V prípade akejkoľvek škody na vozidle spôsobenej nájomcom, ktorá vozidlo vyradí z prevádzky na dobu dlhšiu ako 7 pracovných dní, je prenajímateľ oprávnený po nájomcovi požadovať tiež škodu spočívajúcu v ušlom zisku, ktorý v tejto súvislosti prenajímateľovi vznikol.

7.  Vrátenie vozidla

 1. Nájomca je povinný vozidlo prenajímateľovi vrátiť najneskôr v deň skončenia nájmu na adrese Lošonec 191, 91904 Lošonec do 10:00 hod. Nájomca si s prenajímateľom dohodne vopred telefonicky alebo emailom predpokladaný čas vrátenia vozidla. Nájomca je oboznámený s tým, že kontrola stavu vráteného vozidla môže trvať aj 1-2 hodiny.
 2. Prenajímateľ je oprávnený nájomcovi účtovať zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každú začatú hodinu omeškania s vrátením vozidla. V prípade, že k vráteniu vozidla nedôjde v deň skončenia nájmu, je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý začatý deň omeškania s vrátením vozidla.
 3. Vozidlo vráti nájomca prenajímateľovi späť upratané, čisté, s vyprázdnenou odpadovou nádržou a s plnou nádržou pohonných hmôt. Nájomca pri vrátení vozidla nie je povinný doplniť spotrebovanú vodu ani vymeniť spotrebované plynové fľaše vo vozidle, rovnako ako doplniť chýbajúce chemické prostriedky do WC či toaletný papier. Stav vozidla pri jeho vrátení prenajímateľovi je zachytený v preberacom protokole, ktorý je prenajímateľom podpísaný v deň vrátenia vozidla. Nájomca výslovne súhlasí, že prenajímateľ môže v závislosti od časových možností vykonať podrobnejšiu kontrolu až po vrátení vozidla. V prípade zistenia nedostatkov, závad či škôd na vozidle či jeho príslušenstve prenajímateľ tieto skutočnosti zdokumentuje a ohlási nájomcami. Na tieto závady bude nazerané, ako keby vznikli pred vrátením vozidla.
 4. Nájomca je ďalej povinný:
  1. v prípade vrátenia vozidla v znečistenom stave uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté;
  2. v prípade vrátenia vozidla s nevyprázdnenom odpadovou nádobou uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté;
  3. v prípade vrátenia vozidla bez osvedčenia o technickom preukaze uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté;
  4. v prípade vrátenia vozidla bez akéhokoľvek konkrétneho príslušenstva či s poškodeným príslušenstvom uhradiť prenajímateľovi náklady, ktoré vynaložil na obstaranie nového príslušenstva či oprave poškodenia existujúceho príslušenstva;
  5. v prípade vrátenia vozidla bez kľúča od zapaľovania vozidla a / alebo kľúče od obytnej časti vozidla uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý nevrátené kľúč;
  6. v prípade nesplnenia povinnosti nahlásiť poistnú udalosť a poruchu uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý prípad. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté;
  7. v prípade nesplnenia povinnosti vyžiadania protokolov od polície uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každý jednotlivý prípad. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté;
  8. v prípade opráv a úprav bez dovolenia prenajímateľa uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každý jednotlivý prípad. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté.
 5. Do 14 dní od vrátenia vozidla a po vykonaní prípadných zápočtov oprávnených nárokov, vráti prenajímateľ kauciu alebo jej zostávajúcu časť na účet nájomcu, z ktorého bola kaucia prenajímateľovi poskytnutá. V prípade rozsiahlejších či skrytých škôd či škôd spôsobených v dôsledku poistnej udalosti je však prenajímateľ oprávnený kauciu alebo jej zostávajúcu časť zadržiavať až do doby vyúčtovania poistnej udalosti poisťovňou a vyplatenie poistného plnenia prenajímateľovi.

8.  Poučenie nájomcu

 1. Nájomca v rezervácii udeľuje prenajímateľovi výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane a spracovanie osobných údajov. Prenajímateľ prehlasuje, že osobné údaje bude zhromažďovať len v rozsahu potrebnom pre naplnenie stanoveného účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 2. K mimosúdnemu riešeniu sporov zo zmlúv medzi prenajímateľom a nájomcom je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, Bratislava, internetová adresa: www.soi.sk.
 3. Prenajímateľ upozorňuje nájomcu, že vozidlo je z bezpečnostných dôvodov vybavené lokalizátorom pre sledovanie polohy cez GPS.

·  Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že pred odovzdaním vozidla dôjde v súvislosti s jeho užívaním predchádzajúcim nájomcom k takému poškodeniu, ktoré znemožňuje odovzdanie vozidla nájomcovi, sa na taký prípad pozerá ako na vyššiu moc v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a prenajímateľ si vyhradzuje právo od zmluvy jednostranne odstúpiť .
 2. Tieto VOP sú platné a účinné od 15. mája 2021.